آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف س >

سبل

 

محمدبن سيرين گويد: اگر بيند در چشم ها سبل داشت، چنانكه چيزها را نمي توانست ديد، دليل است بر قدر تاريكي چشم در دين او نقصان افتد، خاصه چون چشمهاي سياه دارد، اما اگر چشمهاي ازرق دارد و سبل داشت، دليل كند كه در راه بدعت بماند. اگر بيند كه چشمهاي شهلا داشت و سبل داشت، دليل است فرزندش بيمار گردد. يا از وي مفارقت جويد. اگر بيند پلك سبل از چشم او برگرفت و چشمهايش درست گرديد، دليل بود كه بر دست عالمي توبه كند و آن عالم او را به راه دين آورد و پارسا گردد و بعضي از معبران گويند: فرزندش از بيماري شفا يابد. اگر در غربت بود، به سلامت بازآيد.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)