آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف س >

سرب

 

محمدبن سيرين گويد: اگر كسي ديد سرب داشت يا كسي بدو داد، دليل كه او را از مال دنيا چيزي دون حاصل شود. اگر ديد سرب مي گداخت، دليل كه در زبان مردم افتد به بدي و او را ملامت كنند.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)