آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ن >

نزم

 

به معني مه

محمدبن سيرين گويد: اگر نزم همه را فرا گرفت، دليل گمراهي است دردين. اگر نزم همه جا را گرفت و به روشنائي مبدل شد، دليل كه كارش نيكو شود. اگر هوا روشن بود و ناگاه نزم گرفت، دليل مرگ مفاجات بود. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن نزم درخواب چهاروجه است. اول: تحيّر. دوم: پوشيدن كارها. سوم: بدعت. چهارم: گمراهي.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)