آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف س >

سیر

 

محمدبن سيرين گويد:

سير در خواب مال حرام است.

 

ابراهيم كرماني گويد:

خوردن سير درخواب، رنج و غم و گريستن بود. اگر بيند نخورد او را مضرت كمتر بود.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

ديدن سير در خواب بر پنج وجه است.

اول: مال حرام.

دوم: سخن زشت (شخص زشت).

سوم: غم و اندوه.

چهارم: گريستن.

پنجم: سختي ديدن(دوچار شدن به مشقت وسختي).

 

منوچهر مطيعي تهراني گويد:

سير مال حرام است و بدنامي و شهرت و آوازه بد. چنانچه در خواب ببينيد مقداري سير داريد به همان مقدار مال حرام به چنگ مي آوريد که موجب بدنامي شما مي شود و همه از آن مطلع مي گردند و شما نمي توانيد خطائي را که مرتکب شده ايد پنهان کنيد. شخصي به خانم آتيانوس گفت: در خواب ديدم شخصي يک شيشه سير ترشي هفت ساله براي من آورد من شيشه سير ترشي را در آشپزخانه گذاشتم ولي بوي آن همه جاي خانه را پر کرده بود. خانم آيتانوس به او گفت: رشوه گرفته اي و با آن پول حرام اسباب و لوازم خانه خريده اي و عمل تو طوري است که هر کس وارد خانه ات مي شود در اولين نظر مي فهمد تو پول مفت و باد آورده به دست آورده اي. خوردن سير غم و اندوهي است که از خوردن و داشتن مال حرام عارض بيننده خواب مي شود.

 

 

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)