آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف س >

سیم

 

محمدبن سيرين گويد: بسيار مردمان باشند كه در خواب سيم بينند و در بيداري همان بيابند و بسيار بود كه به زحمت افتند و به اين سبب، طبعهاي مختلف بود.

ابراهيم كرماني گويد: ديدن سيم درست در خواب، دليل بر خبري راست بود و سيم شكسته، دليل بر خبر دروغ. اگر بيند سيم در كيسه او بود، دليل كه چيزي به امانت در پيش او بنهند. اگر در خواب كاسه يا آفتابه يا طشت خود سيمين بيند، دليل بر مالي مجموع بود. اگر بيند كه سيم بسيار بي اندازه يافت، دليل كه گنج يابد.

 

ديدن سيم در خواب ، نشانة قبول كردن كاري پرمخاطره است كه اگر به اتمام برسد ، براي شما ثروت و افتخار به ارمغان مي آورد .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)