آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف س > سوره ها >

سوره هود

 

محمدبن سيرين گويد:

اگر كسي بيند سوره هود مي خواند، دليل كه سفر بسيار كند و در جواني زحمت و جور بسيار كشد و سرانجام كام دل يابد.

 

ابراهيم كرماني گويد:

در برابر زحمتي كه كشيده، بزرگي يابد و با امانت بود.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

راست قول و با امانت بود.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)