آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف س > سوره ها >

سوره نوح

 

محمدبن سيرين گويد:

اگر بيند كه سوره نوح مي خواند، دليل كه عاقبتش محمود است.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

از ترس و بيم ايمن گردد.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)