آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف س > سوره ها >

سوره عبس

 

محمدبن سيرين گويد:

اگر بيند سوره عبس مي خواند، دليل كه روي بر مردم ترش كند.

 

ابراهيم كرماني گويد:

روزه بسيار دارد.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

با ضعيفان خيرات كند.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)