آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ز >

زاج

 

محمدبن سيرين گويد:

از جمله زاج ها كه درخواب بيند، زاج سبز بهتر باشد و زاج سفيد و زرد بيماري است و زاج سياه، مصيبت و غم خوردن باشد، زيرا كه سياهي دليل بر هلاك است و رنگ كردن جامه به زاج تاويلش بد است و في الجمله ديدن زاج درخواب هيچ منفعت نباشد.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

زاج به خواب بر چهار وجه است.

اول: غم و اندوه.

دوم: بيماري.

سوم: مصيبت.

چهارم:مرافعه خصومت به واسطه زنان.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)