آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ز >

زجر

 

بدان كه زجر به فارسي، فال گرفتن بود به بانگ مرغان. اگر بانگ مرغ فرد بود، دليل بر خير و صلاح بود. اگر بانگ مرغ فرد نبود، دليل كه بيمار گردد و سرانجام شفا يابد.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)