آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ز >

زنخ

 

محمدبن سيرين گويد: زنخ درخواب، مهترخاندان است و خداوندِ شغل بسيار باشد. اگر بيند زنخ او ستبر و بزرگ است، دليل كه از بهر دودمان و اهل بيت خوار و حقير شود. اگر بيند از زنخ او خون روان شد، دليل كه بر قدر آن، از مهتر خاندان زياني به وي رسد و بعضي ازمعبران گويند كه در كسب و كارش نقصان افتد.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)