آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ر >

راه

 

محمدبن سيرين گويد:

راه به خواب ديدن، دين بود و استقامت آن و جستن راستي در دين و دنيا. اگر بيند بر شاهراه مي رفت، دليل كه به راه دين رود. اگر بيند كه به راه راست گروهي را هدايت كرد، دليل كه قومي را به راه راست و صلاح راهنمائي كند. اگر بيند در راه سرگشته و متحير مي گرديد، دليل كه در راه دين يا به كار دنيا سرگشته شده باشد.

 

ابراهيم كرماني گويد:

اگر بيند در راهي مي رفت چنانكه خسته نشد، دليل كه حق خود را از كسي بستاند. اگر بيند كسي او را از راه راست به راه كج برد، دليل بود كه او را دروغ مشغول گرداند. اگر بيند به شب تاريك به راه مي رفت و راه به او مشكل شد، دليل كه استقامت و راه راست يابد. اگر راههاي بسيار بيند و نداند كه از كدام راه بايد رفت، دليل كه در دين خويش متحير بود و با مردم بددين وي را صحبت بود. اگر بيند كه راه در برابر او مشكل شد و ندانست به كجا مي رود و به قول حضرت رسول دست راست گرفت و مي رفت و چون شب درآمد، راه گم كرد، دليل كه راه حق بر او پوشيده گردد. اگر بيند به عزم از راه به در رفت، دليل كه بر دشمن مكر و حيله سازد. اگر بيند در راه همي رفت و زني پيش وي آمد و به سبب آن زن از راه به يك سو رفت دليل كه به دنيا فريفته شود خلل دردين او درآيد و راه خير گذارد. بدان كه حكم پياده شدن در راه سوار شدن، در تاويل يكسان است.

 

جابر مغربي گويد:

اگر بيند در راه او سبزه و نباتات نيكو بود، دليل بر پاكي و نيكوئي دين كند. اگر بيند در راه به گمان مي رفت، دليل بود كه دين بدست آورد يا در كار خود سرگشته شود. اگر بيند كسي را از راه ببرد، دليل بر فساد وي كند. اسماعيل بن اشعث گويد: راه راست درخواب مسلماني بود و استقامت دين و راه كج بر خلاف اين بود.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

راه در خواب بر پنج وجه است.

اول: دنيا.

دوم: رامش(فراغت وشادي).

سوم: كار نيكو.

چهارم: خيرو بركت.

پنجم: آساني و راحت مردم است( آسايش و راحتى مردم).

 

 

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)