آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ن >

نفت

 

ديدن نفت به خواب، دليل زندگاني است. اگر نفت به خود ماليد، دليل كه با زني نابكار جمع شود و نيز گويند چيز حرام خورد. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن نفت در خواب سه وجه است. اول: زني نابكار. دوم: مردي غمار. سوم: مال حرام.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)