آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ب >

بند

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

ديدن بند در خواب بر چهار وجه است.

اول: کفر.

دوم: نفاق.

سوم: بخل.

چهارم:دست برداشتن از گناه و معصيت.

هر كه در خواب بيند در پاي او بند است، اگر در نيكي بود، نيكي در وي پايدار باشد. اگر در بدي باشد همچنين.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)