آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ن >

نمد

 

اگربيند نمد سفيد داشت، دليل بر مال حلال است. اگر سياه بيند، دليل كه به كسب خود مال حاصل كند. اگر نمدش بسوخت، دليل كه مالش تلف شود.

منوچهر مطيعي تهراني گويد: نمد را چون از پشم مي بافند و پشم در خواب هاي ما نعمت و برکت است نمد نيز ديدنش در خواب نيکو است و معبران نمد را به مال حلال تعبير کرده اند. اگر ببينيد لباسي از نمد داريد با زني ثروتمند ازدواج خواهيد کرد و اگر کفشي از نمد داشته باشيد، به سفري مي رويد که سود زيادي از اين سفر عايدتان مي گردد. اگر ببينيد فرشي از نمد داريد، به قناعت و شرافت زندگي خواهيد کرد و نزد مردم احترام زياد خواهيد يافت. اگر در خواب ببينيد نمدي داريد که سوخته، به مال شما تجاوز مي شود و اگر ببينيد نمدي را خودتان مي سوزانيد مال خويش را هدر مي دهيد.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)