آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف د >

دُم

 

محمدبن سيرين گويد:

اگر بيند چون اسب و خر و گاو دم داشت، دليل كه مال و نعمت او زياده شود و زندگاني به خوشدلي گذراند. اما در راه دين سستي كند

معبران گويند: اگر كسي بيند دم داشت، دليل كه مردمان تابع او شوند.

اگر بيند كه دم او چون دم سگ ياخر يا گرگ بود، دليل كه مال حرام يابد و مردمان او را ملامت كنند.

 

ابراهيم كرماني گويد:

اگر بيند دم اسب يا دم خر در دست داشت، دليل كه بر قدر آن مال و نعمت يابد.

اگر كسي بيند در دست دم حيواني داشت كه گوشت او حرام بود، دليل كه حرام يابد.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

دم حيوان در خواب بر چهار وجه است.

اول: تيغ (پيروان و تابعان).

دوم: دوستان وياران.

سوم: مال.

چهارم: عيش و راحت وآسايش.

 

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)