آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف غ >

غوص

 

اگر در خواب بيند كه به دريا غوص كرد و مرواريد برآورد، دليل كه به قدر آن علم و دانش حاصل نمايد، يا از مال سلطان چيزي به وي رسد. اگر بيند به دريا فرو رفت و هيچ برنياورد، دليل است به علم آموختن مشغول شود و فايده نيابد. جابرمغربي گويد: اگر بيند كه گوهري از دريا برآورد، دليل است عالم و دانا شود از پادشاه منفعت يابد.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)