آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ن >

نمک

 

ديدن نمك به خواب، دليل بر درم سفيد است.اگر بيند نمك سفيد داشت، دليل كه درم نقد حاصل كند. اگر بيند نمك خورد، دليل كه زاهد شود و بعضي گويند ديدن نمك به خواب خصومت است.

 

يوسف نبي عليه السلام گويد:

دیدن نمک سفید خوش بود

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)