آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ب >

باد

 

منوچهر مطيعي تهراني گويد :

باد انواع و جهات مختلف دارد که هر يک داراي تعبيري خاص است.

 

مجلسي رحمت اله عليه مي گويد:

اگر ديديد بر باد نشسته ايد عزيز و کامياب مي شويد.

 

محمد بن سيرين گويد:

معتقد است که اگر در خواب ديديد باد شما را از جائي ديگر مي برد سفري در پيش خواهيد داشت که طول آن، از نظر بعد مسافت و زمان بستگي به مقدار جابه جائي به وسيله باد دارد. باد سخت در خواب وحشت و بيم و هراس است و باد ملايم راحت و آسايش. گرد باد آفت و بيماري است و چنانچه در خواب ديديد که بادي سخت مي وزد به طوري که درختان را از جاي مي کند و شيرواني ها را ويران مي کند و به هر عنوان خرابي و ويراني بوجود مي آورد نوعي ناراحتي و تشويش به وجود مي آيد که جنبه عام دارد. گاه مي شود که شما چنين باد مهيبي را در خواب مي بينيد اما در عالم رويا خويشتن را به جائي امن مي رسانيد و سر پناه مي يابيد به طوري که باد حتي دامن لباس شما را نمي جنباند. اين چنين خوابي براي شما بي ضرر و زيان است و مي گويد که شما ناظر وحشت و هراس و ناراحتي ديگران خواهيد بود اما اگر باد شما را هم در ميان گرفت بايد بدانيد که شما متحملا در کانون حادثه قرار خواهيد گرفت. باد ملايم و معتدل نشاني از صحت و سلامت و تندرستي است به خصوص اگر در خانه خودتان باشيد و در خواب ببينيد که باد مي وزد و پرده اتاق شما را مي لرزاند اين گوياي شادي و شعفي است که براي شما و اهل خانه مي رسد و بشارت آن را باد معتدل و ملايم با خود همراه آورده است . اگر باد گرد باشد و خاک برانگيزد و ظلمت و تاريکي بياورد به هيچ وجه خوب نيست.

 

مجلسي رحمت اله عليه مي گويد:

اگر بادي ديديد که درختان را از جاي کند و افکند در آن ناحيه که در خواب ديده ايد يا نقصان زراعت پديد مي آيد و يا مرگ دامن عده اي را مي گيرد. باد صبا، در صورتي که تشخيص دهيد بادي که چهره شما را نوازش مي کند همان باد صبح يعني باد صبا است خبر از تسلط و چيرگي بر دشمن مي دهد و بشارت راحت و سلامت مي رساند. چنانچه در خواب فقط صداي باد را شنيديد مطمئن باشيد خبري به شما مي رسد. اگر از آن صدا خوشتان آمد خبري خوش دريافت مي کنيد و اگر از صداي باد بيمناک شديد خبري ناخوش به شما مي دهند. در حرف ـ آ ـ کلمه آسمان نوشته شد که مستقيم به آسمان رفتن نيکو خوابي نيست، همين تعبير براي باد نيز هست که اگر ببينيد باد شما را از جاي کند و با خود به آسمان برد و شما با اين که مي خواستيد برگرديد نتوانستيد و همچنان به رفتن در دست باد ادامه داديد خوب نيست و تعبيري را دارد که در آسمان نوشته شد. روي هم رفته باد ملايم خوب است و بادي که با نم باران و رطوبت همراه باشد نعمت است. اگر ديديد در خواب باد تندي مي وزد که گرد و غبار برمي آنگيزد و شما براي حفظ چشم خويش پشت به باد مي کنيد گوياي اين است که براي شما حادثه اي پيش مي آيد که از آن مي گريزيد و به آن پشت مي کنيد. باد گرم خوب نيست و اگر در عالم خواب احساس کرديد بادي که مي وزد چنان گرم است که پوست صورتتان را مي آزارد از يک واقعه ناخوشايند خبر مي دهد. باد بسيار سرد هم چندان خوب نيست. بهترين نوع باد در خواب نسيم ملايم و مرطوب است.

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

باد : ناراحتی ، قولهای دروغ

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ اگر خواب ببينيد باد به آرامي در كار وزيدن است ، علامت آن است كه در اثر فوت يكي از نزديكان ثروت هنگفتي به شما ارث مي رسد .

2ـ شنيدن صداي زوزة باد در خواب ، علامت آن است كه با از دست دادن قردي بسيار عزيز ، زندگي شما بيهوده و بي معنا خواهد شد .

3ـ اگر خواب ببينيد بر خلاف جهت وزش بادي تند راه مي رويد ، علامت آن است كه شجاعانه در مقابل وسوسه هاي شيطاني مقاومت خواهيد كرد . و از راهي درست براي كسب ثروت اقدام مي كنيد .

4ـ اگر خواب ببينيد باد برخلاف آنچه كه شما مي خواهيد مي وزد ، علامت آن است كه در امور عاشقانه به نوميدي ، و در به ثمر رساندن امور زندگي شكست مي خوريد .

5ـ اگر خواب ببينيد باد در همان جهتي كه شما دوست داريد مي وزد ، علامت آن است كه بر رقباي خود چيره مي شويد و امور زندگي خود را به درستي هدايت مي كنيد .

 

 

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)