آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ب >

بار

 

منوچهر مطيعي تهراني گويد : ديدن بارهاي زياد در خواب، آنچنان که در انبار هست يا در محوطه اي ديده مي شود خير و نيکي است. بارکشيدن سود بردن است در صورتي که آن بار متعلق به خودتان باشد و در عالم خواب بدانيد باري که مي کشيد و مي بريد به خودتان تعلق دارد نه به ديگري. در اين حالت فرق نمي کند که بار را با ماشين يا گاري يا ليفت تراک و يا هر وسيله ديگري ببريد يا با دوش. ممکن است در عالم خواب از بردن بار خسته شده و عرق کرده باشيد. اين گوياي رنج و زحمت شما نيست بلکه فرحي است که از سود بردن بار حاصل مي کنيد و به شما دست مي دهد. بارکشي در خواب براي ديگران همچنان که در بيداري بيگاري است در خواب هم تلاشي است بيهوده که سودش عايد غير مي شود و رنجش براي شما مي ماند. اگر در خواب ديديد که با دوش خود بار مي کشيد، به اندازه همان باري که روي دوش داريد سود مي بريد. کم باشد، کم و زياد باشد، زياد.

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ اگر خواب ببينيد در حال حمل بار هستيد ، علامت آن است كه از روي عشق و خير خواهي دست به كارهايي سخت و دشوار خواهيد زد و زندگاني اي طولاني خواهيد داشت .

2ـ اگر خواب ببينيد زير بار سنگيني به زمين مي افتيد ، نشانة آن است كه قادر به امرار معاش افرادي كه به شما وابسته اند نخواهيد شد .

3ـ اگر خواب ببينيد ديگران در حال حمل بار هستند ، علامت آن است كه نزديكان شما تجربياتي خواهند كرد كه شما نيز به اين تجربيات علاقمند خواهيد شد .

 

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)