آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ب >

بنا

 

منوچهر مطيعي تهراني گويد:بنا و ساختمان در خواب هاي ما آرزو و آمال است و کارهايي است که بر مبناي هواي نفس مي خواهيم انجام دهيم نه بر اصل تعقل و محاسبه و دور انديشي. بنا هر حالتي در خواب داشته باشد گوياي برداشتي است که از خودمان داريم و شناخت ناخودآگاه خودمان است و چه بسا ممکن است اين شناخت نادرست باشد. به هر صورت تجسم اين برداشت در خواب ساختمان و بنا است.

لوک اويتنهاو مي گويد :

بنا ( شخص) : تاخیر در یک کار بسیار مشکل

يوسف نبي عليه السلام گويد:

دیدن عمارت کردن اندکی غم بود

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)