آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف آ >

آقا

 

ليلا برايت مى‏گويد:

اگر در خواب ديديد كه يك آقاى متعهد هستيد، تعبيرش آن است كه بايد نيش و كنايه و تحقير اطرافيانتان را تحمل كرده و دم نزنيد. اگر ببينيد كه كارفرما هستيد، بيانگر آن است كه درآمد كارى شما در سطح بسيار بالا و خوبى قرار خواهد گرفت.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)