آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف خ >

خار

 

در خواب وام است. اگر بيند خاري دراندام او فرو شد يا كسي دروي زد، دليل كه از كسي وام ستاند و به قدر رنج و زحمت آن خار از آن كس سخن ناخوش شنود. اگر بيند او خاري در اندام كسي زد، دليل كه او وامي به كسي دهد و سخن تلخ بگويد.

 

ابراهيم كرماني گويد:

اگر بيند خار بسيار داشت و اندامش از آن خار گزند نمي يافت، دليل كه وام بسيار دارد، ولكن جمله گذارده شود و هيچ رنج به وي نرسد.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

ديدن خار در خواب بر سه وجه است.

اول: قرض و وام.

دوم: دشمني.

سوم: سختي ودشواري كارها.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)