آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ن >

نیل

 

حضرت دانيال گويد: ديدن نيل در خواب غم و اندوه است. اگر بيند نيل داشت، دليل كه اندوهي به وي رسد. اگر بيند نيل او ضايع شد، دليل كه از غم برهد. اگر بيند جامه خود را با نيل رنگ كرد، دليل مصيبت است. اگر ديد نيل خورد دليل كه آفتي به وي رسد.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)