آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف خ >

خود

 

محمدبن سيرين گويد:

خود چيزي بود كه خود را به مكر از آن نگاهدارد. اگر بيند كه خُودِ فولاد بر سر دارد، دليل كه جاه و قوت او زياده شود بر قدر درستي و روشني خود. اگر بيند كه خود را از سر برداشت، دليل كه عز و جاه او كمتر شود.

 

ابراهيم كرماني گويد:

اگر كسي خود بر سر بيند، دليل كه او فرزند زيرك بود، زيرا كه خود در تاويل چون تاج است و هر زياده و نقصان كه در خود بيند، دليل بر فرزندي بود.

 

جابر مغربي گويد:

اگر كسي بيند كه خود فولاد روشن بر سر داشت، دليل كه از مهتري قوت و حشمت دهد. اگر بيند كه كسي خود از سرش برداشت، دليل كهحالش ضعيف شود. اگر بيند كه خود او بشكست يا ضايع شد، دليل كه قوت و عزت او زايل شود.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

ديدن خود در خواب بر پنج وجه است.

اول: قوت.

دوم: مال و بزرگي.

سوم: فرزند.

چهارم: بقا و نيكوئي.

پنجم: چيزي كه خود را از آن به مكروحيله بازدارد.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)