آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ح >

حنا

 

ابراهيم كرماني گويد:

اگر بيند حنا بر دست و پاي خود مي نهد، دليل كه خويشان و اهل بيت خود را بيارايد و مزين كند، ليكن در دين وي را كراهت بود و بعضي گويند حال خويشان و اهل بيت پوشيده كند. اگر اين خواب را كسي بيند كه حنا بستن او را نشايد، دليل كه او را غم و اندوه رسد، لكن زود فرج يابد.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

حنا بستن در خواب بر سه وجه است.

اول: آرايش خويشان وبستگان.

دوم: پوشاندن اهل بيت.

سوم: غم و اندوه.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)