آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ح >

حوض

 

محمدبن سيرين گويد:

اصل حوض در خواب علم ودانش است. اگر بيند خويشتن با آب حوض همي شست، دليل كه توفيق يابد و ازگناه و عصيان باز ايستد. اگر ديد همه آب حوض فرو برد و آن آب او خوش آمد، دليل كه عمر خود به سلامت گذراند و مالش زياد شود. اگر اهل علم است علمش زياد شود.

 

ابراهيم كرماني گويد:

اگر بيند تن و جامه خود به حوض مي شست، دليل كه اهل بيتش توبه كنند وسيرت نيك و راه دين جويند. اگر بيند جامه خود به حوض بشست و پليدي ازجامه در زير آب ظاهر گشت، دليل كه به علم كار نكند و به بدي در ميان خلق مشهور شود. اگر بيند كنار حوض سبز رسته بود، دليل كه از علم خود منفعت يابد و مردم نيز از علم او منفعت يابند، خاصه كه حوض مِلك او باشد. اگر بيند حوض ملك او نبود و از آنِ مسلمين بود زياده و نقصان آن حوض به علماي آن ديار باز گردد يا به كسي كه در آن شهر حاكم بود. اگر بيند آب حوض تيره و تلخ بود، دليل بر غم و اندوه كند.

 

جابر مغربي گويد:

اگر بيند آب حوض همي خورد مال يابد از مردي توانگر و عاقبت كارش نيك است و مال يابد به قدر بزرگي حوض.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

ديدن حوض در خواب بر چهار وجه است.

اول: مردم با منفعت.

دوم: مردي توانگروثروتمند.

سوم: مال جمع کردن.

چهارم: عالمى كه از او كسب علم كنند و بهره مند شوند.

 

 

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)