آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ج >

جوز

 

اگر بيند جوز هندي داشت، دليل كه سخني از منجم شنود.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)