آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف آ >

آرد

 

دليل است بر مال و نعمت حلال كه بي رنج بدو رسد.

 

حضرت دانيال گويد:

اگر بيند كه آرد چون برف از هوا مي آيد، دليل است كه به قدر آن مال و نعمت حلال او را حاصل گردد، از آنجا كه اميد ندارد.

 

محمد بن سيرين گويد:

آرد جو ، به تاويل درستي دين بود، و آرد گندم، مالي بود از تجار وبسيار فايده بود، و آرد كاورس مال اندك بود كه حاصل شود.

 

جابرمغربي گويد:

آرد فروش به خواب ديدن، مردي باشد كه دين خويش را به دنيا آورده بود.

 

ليلا برايت مى‏گويد:

ديدن آرد دليل است بر مال و نعمت حلال كه بى‏رنج بدو رسد.

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ ديدن آرد در خواب ، نشانة زندگي كردن با صرفه جويي و تنگدستي ، ولي همراه با شادماني است .

2ـ اگر دختري خواب ببيند به آرد آغشته شده است ، نشانة آن است كه به زودي با مردي ازدواج خواهد كرد ، و زندگي زناشويي او با سختيهاي زياد سپري خواهد شد . اما تحمل سختيها براي او دلپذير و لذتبخش خواهد بود. 3ـ اگر خواب ببينيد ، آرد خريد و فروش مي كنيد ، نشانة آن است كه دست به معاملاتي مخاطره آميز خواهيد زد .

آرنج

1ـ ديدن آرنج خود درخواب ،علامت آن است كه درمقابل انجام دادن كارهايي دشوار،پول اندكي دريافت مي كنيد.

2ـ اگر دختري آرنج خود را درخواب ببيند،نشانه آن است كه مي تواند از فرصتهايي مطلوب براي ازدواج با فردي ثروتمند،سود بجويد. اما اگر خواب ببيند آستيني كه قسمت آرنج را مي پوشاند كثيف است علامت آن است كه بعد از ازدواج فرصت خوبي را براي صاحب خانه شدن از دست مي دهد .

 

 

 

 

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)