آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف م >

ماش

 

محمدبن سيرين گويد: اگر بيند كه ماش پخته خورد، دليل كه اندكي مال يابد. اگر بيند كه ماش خام خورد،دليل غم است. جابرمغربي گويد: ديدن ماش نر و خشك و پخته و خام، دليل غم و اندوه است. اگر نخورد هيچ غم و اندوه نباشد.

يوسف نبي عليه السلام گويد:

دیدن ماش برنج ونخود وحبوبات دیگر ملال بود

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)