آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ت >

ترف

 

قره قروت

محمدبن سيرين گويد: ترف در خواب، غم و اندوه است. اگر ديد ترف همي خورد، دليل كه وام دار شود و به سبب آن غمگين شود، كه ترف به طعم ترش و به ديدار تيره است. جابرمغربي گويد: ديدن ترف به خواب، مال اندك است و خوردن او غم و اندوه است.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)