آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف م >

ماه

 

حضرت دانيال گويد:

ديدن ماه به خواب، دليل وزير بود. اگر بيند ماه از آسمان فرا گرفت، دليل كه وزير پادشاه شود.

 

محمدبن سيرين گويد:

ديدن ماه، دليل بر پادشاه بود. اگر بيند ماه به دو نيمه شد، دليل كه پادشاه يا وزير هلاك شوند. اگر بيندماه با وي سخن گفت، دليل كه بر ولايتي حكم كند. اگر ديد دو ماه با هم جنگ كردند، دليل كه ميان دو پادشاه خصومت شود. اگر ديد يكي از آن دو ماه ناقص شدند، يكي از آن دو پادشاه معزول شود.

 

جابرمغربي گويد:

اگر ديد ماه را برگرفت، دليل كه زني صاحب جمال بخواهد. اگر ديد ماه هلال بود، دليل كه زن از اصل كمتر است. اگر اين خواب را زني بيند، دليل كه شوهري كند بدين نوع.

 

ابراهيم كرماني گويد:

اگر ديد ماه بدر بود تاريك، دليل كه از پادشاه نصرت يابد. اگر ديد كه ماه هلال از مطلع خود بيرون آمد، دليل كه در آن موضع فرزند او پادشاه شود و بعضي گويند: ديدن ماه به خواب، دليل بر آن باشد كه پادشاه را پسري آيد يا وزير را. اگر بيند ماه را دست بگرفت يا در كنار او آمد، دليل كه او پسري آيد عالم و دانا. اگر اين خواب را يكي از مقربان و نزديكان سلطان بيند فرزندش شاه شود.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

ديدن ماه بر هفده وجه است.

اول: پادشاه.

دوم: وزير.

سوم: نديم وهمدم.

چهارم: رئيس.

پنجم: شرف و جاه (بزرگي و مقام).

ششم: كنيزك.

هفتم: غلام.

هشتم: كارباطل.

نهم: والي حاکم و فرمانروا.

دهم: عالمي مفسد و بد عمل.

يازدهم: مهتري سروري.

دوازدهم: مادر.

سيزدهم: پدر.

چهاردهم: زن.

پانزدهم: فرزند.

شانزدهم: پسر.

هفدهم: بزرگواري.

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

ماه

ماه سرخ رنگ : عدم توافق

ماه زیبا : عشق وفادار

خسوف : اخبار بد

ماه کامل : بی وفایی ، خیانت

ماه در کنار خورشید: اتفاقات بسیار مهم

ماه گرفتگی : بی وفایی، خبرهای بد

 

يوسف نبي عليه السلام گويد:

دیدن ماه از بزرگان شادی بیند

 

[یاد کن] زمانی را که یوسف به پدرش گفت ای پدر من [در خواب] یازده ستاره را با خورشید و ماه دیدم دیدم [آنها] برای من سجده می‏کنند سو ره یوسف آیهء «4»

پس چون بر یوسف وارد شدند پدر و مادر خود را در کنار خویش گرفت و گفت ان شاء الله با [امن و] امان داخل مصر شوید سو ره یوسف آیهء «99»

و پدر و مادرش را به تخت برنشانید و [همه آنان] پیش او به سجده درافتادند و [یوسف] گفت ای پدر این است تعبیر خواب پیشین من به یقین پروردگارم آن را راست گردانید و به من احسان کرد آنگاه که مرا از زندان خارج ساخت و شما را از بیابان [کنعان به مصر] باز آورد پس از آنکه شیطان میان من و برادرانم را به هم زد بی گمان پروردگار من نسبت به آنچه بخواهد صاحب لطف است زیرا که او دانای حکیم است سو ره یوسف آیهء «100»

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)