آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ب >

برگ

 

محمد بن سيرين گويد:

درخواب ديدن برگ درخت بر درخت، خلق و خوي بيننده خواب بود، خاصه به هنگام وي. اگر بيند برگ سبز ار درخت فرا گرفت يا كسي بدو داد، دليل كه بيننده خواب را خلق و خوي خوش است و نيكو

 

ابراهيم كرماني گويد:

اگر كسي بيند از درخت برگ تازه فرا گرفت، دليل كه او را به قدر آن درم حاصل شود.

 

جابرمغربي گويد:

برگ درختان ميوه شيرين، دليل است بر خلق نيكو و برگ درختان ميوه ترش، دليل بر خلق بد است. درختاني كه بار نياورند، دليل بر درم و دينار است، معبران گفته اند: برگ درختاني كه ميوه دارند، دليل بر درم و دينار كند.

 

منوچهر مطيعي تهراني گويد:

 برگ شرف است و آبرو و اخلاق و نحوه سلوک اجتماعي. برگ زينت درخت است و اخلاق خوب نيز زينت انسان. اگر ديديد درختي يا درختاني سرسبز و خرم داريد که برگ و بر فراوان دارند نزد مردم معزز و محترم خواهيد شد و به آبرومندي در جامعه شناخته مي شويد.
اگر ديديد که در باغي برگ جمع مي کنيد نشان آنست که در تحصيل شرافت کوشش فراوان مي کنيد. جمع آوري برگ خشک تلاش بيهوده است. هم تلاش براي جمع مال هم کوشش در جهت تحصيل آبرو.

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

برگ

سبز : خوشبختی

خشک : غم

 

ليلا برايت مى‏گويد:

ديدن برگ‏هاى تازه و سبز در خواب، بيانگر رسيدن به اهدافتان است. اگر در خواب ببينيد كه برگ درختان مى‏ريزد. بيانگر ضرر مالى است.

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ ديدن برگ در خواب ، علامت پيشرفت قابل ملاحظه اي در زندگي است .

2ـ ديدن برگهاي خشك در خواب ، نشانةآن است كه احساسات شوم و نوميدانه ، شما را در بر خواهد گرفت .

3ـ اگر دختري خواب برگهاي خشك ببيند ، علامت آن است كه در مسير زندگي بي يار و تنها خواهد ماند . گاهي اوقات چنين خوابي به معناي مرگ دلالت دارد .

4ـ اگر دختري خواب برگهاي سبز و تازه ببيند ، علامت آن است كه ثروتمند خواهد شد و با مردي متمول ازدواج خواهد كرد .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)