آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف م >

مذی

 

آب نشاط

 

محمدبن سيرين گويد:

اگر مذي در خواب بيند، دليل شادي بود به قدر آن.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)