آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ب >

بست

 

محمد بن سيرين گويد:

اگر به خواب بيند كه بست مي خورد يا بست دارد، به قدر آن غم و اندوه خورد. اگر بديد كه بست به كسي داد يا فروخت، دليل كه از وي به آن كس غم و اندوه رسد.

 

جابرمغربي گويد:

اگر بيند كه بست داشت و از خانه بيرون ريخت يا به كسي بخشيد و هيچ از آن نخورد، دليل كه از غم برهد و از آن خلاص يابد.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)