آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ب >

بیل

 

محمد بن سيرين گويد:

بيل در خواب خادمي است كه كارها كند.

 

ابراهيم كرماني گويد:

بيل در خواب خادمي است كه كارها به نفاق كند وبعضي گويند بيل در خواب كاري است كه با رنج و عذاب حاصل شود. اگر كسي بيند بيل دارد و با آن كاري كند، دليل كه كار وي تمام شود.

 

منوچهر مطيعي تهراني گويد:

معبران سنتي نوشته اند بيل خادمي است که به کارها به نفاق مي کند اما بيل وسيله اي است که براي انجام کارهايي به کار گرفته مي شود که نمي توان با دست عمل کرد و به آن سر و صورت داد به اين علت مي تواند سمبول خادم باشد ليکن نفاق او ثابت نمي شود. هر کسي که در انجام کارهاي روزانه به شما کمک مي کند و شما احساس مي کنيد که بدون وجود او بسياري از امور شما مختل مي ماند مي تواند به صورت بيل در خواب هاي ماشکل بگيرد. چنانچه در خواب بيلي نو با دسته اي محکم ديديد که احساس کرديد به خودتان تعلق دارد و کسي را به کمک مي گيريد که قدرتمند و تواناست و چابک و کارآمد اما اگر اين بيل دسته اي کوتاه و کهنه و فرسوده داشت و خودش نيز زنگ زده بود معين و ياور شما هرکس هست آزردگي و کدورت دارد. گرفتن بيل، گرفتن کمک از ديگران است و دادن بيل ياري رساندن.

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

مشاهده‏ى بيل در خواب، بيانگر آن است كه در زندگى بيشتر به كار مى‏پردازيد تا به تفريحات. كار كردن با بيل در خواب، بيانگر آن است كه براى رسيدن به رفاه در زندگى سعى و تلاش زيادى خواهيد كرد. اگر زنى در خواب ببيند با بيل سركجى مشغول كندن زمين مى‏باشد، به اين معنا است كه در انجام تمام كارها به خود مستقل است. اگر خواب ببيند كه با بيل به شما حمله مى‏كنند، به اين معنا است كه توطئه‏ى دشمن را بر ملا مى‏سازيد.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)