آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ا >

ارش

 

محمد بن سيرين گويد:

اگر بيند كه بارش يا چيزي ديگر بارش همي بود او را سود و منفعت بود.

 

جابر مغربي گويد:

اگر بيند كه رسن يا جامه پشمين بود، دليل است كه در سفر به قدر آن مال حرام به دست آورد.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)