آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف آ >

آلو

 

يوسف نبي عليه السلام گويد:

دیدن آلو ومیوه هائی دیگر تعلق به خوشدلی دارد

 

محمد بن سيرين گويد:

اگر در خواب آلوسرخ و سياه را به وقت خود بيند، دليل بر مال و خواسته بود و آلوي زرد، دليل بيماري است. اگر بيند كه آلوي زرد يا سرخ و سياه كه به طعم شرين بود فراگرفت، يا كسي بدو داد و بخورد، دليل كه به قدر آن مال و خواسته بيابد. اگر بيند آلوي زرد خورد و وقت آن نبود، دليل بر غم و اندوه و مصيبت و خصومت بود اگر به طعم ترش بهتر بود.

 

منوچهر مطيعي تهراني گويد :

آلو ديدن در خواب اگر سرخ و سياه باشد مال و ثروت و پول است تعداد آن به مقدار پولي که به دست مي آوريد مربوط مي شود چه اگر ببينيد که مثلا يک وانت پر از آلو داريد پولي هنگفت به دست مي آوريد اما آلوي زرد در خواب خوب نيست چون نشاني از بيماري و رنجوري استخوردن آلو اگر در فصل آن باشد و به دهان خوش طعم و شيرين بيايد نيکو است و اين را مي گويد که شادکام مي شويد و توفيق حاصل مي کنيد . چنانچه درفصل نباشد و به دهان بد طعم بيايد غم و اندوه است و خبر از گرفتاري مي دهد . آلوي ترش عشق است و نوعي برخورد عاطفي حاد .

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ ديدن آلوهاي نارس و كال در خواب ، نشانة عدم آسودگي خود و نزديكان است.

2ـ ديدن آلوهاي رسيده در خواب ، علامت به دست آوردن موقعيتهايي شادي بخش است كه مدتي كوتاه از آن بهره خواهيد برد.

3ـ خوردن آلو در خواب ، نشانة آن است كه با ديگران تفريحات زودگذري را تجربه خواهيد كرد.

4ـ چيدن آلو در خواب ، نشانة رسيدن به آرزوهايي است كه با ثبات و هميشگي نيست.

5ـ اگر خواب ببينيد از روي زمين آلو جمع مي كنيد ، علامت آن است كه ناچار خواهيد پذيرفت آرزوهايتان برآورده نخواهد شد و زندگي انسان تنها راحتي و آسودگي نيست بلكه سختي و اندوه نيز جايي ويژه در زندگي انسانها دارد.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)