آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف پ >

پیت

 

منوچهر مطيعي تهراني گويد: توقعات کوچک و متعدد ما از زندگي که وجود و عدمشان بي تاثير است در خواب هاي ما به شکل پيت ظاهر مي شوند و بيشتر به تعداد. پيت سوراخ شده گوياي تلاش بيهوده اي است که انجام مي دهيم و به نتيجه مطلوب نمي رسيم.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)