آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ا >

ارث

 

لوک اویتنهاو مي گويد :

ارث : خلاص شدن از یک موقعیت ناجور

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

اگر خواب ببينيد ارثي به شما رسيده است ، نشانة آن است كه به آرزوهاي خود دست خواهيد يافت.

 

ليلا برايت مى‏گويد:

دلیل بر آن است که طلب عقب افتادهی شما وصول میشود.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)