آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف م >

مرغ

 

محمدبن سيرين گويد:

هرچند درخواب مرغ را بزرگ بيند همت بيننده خواب در آن چه طلبد عظيم تر است. اگر بيند مرغان بسيار در جائي بانگ كردند، دليل كه مصيبتي پيدا شود. اگر بيند خايه مرغ داشت، دليل فرزند بود.

 

ابراهيم كرماني گويد:

اگر بيند مرغ با او سخن گفت، دليل كه كارش بلند شود. اگر بيند مرغ پاره اي گوشت از اندام او در ربود، دليل كه مال از وي به زور بستاند.

 

جابرمغربي گويد:

ديدن خروس درخواب بهتر از مرغان ديگر است.

 

يوسف نبي عليه السلام گويد:

دیدن تمام مرغان عزت گردد

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)