آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ا >

ارز

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

ارز در خواب، نشان پنهان كردن چيزى مى‏باشد. كار كردن با ارز نشانه‏ى پيشرفت در كارها مى‏باشد.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)