آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ب >

بلم

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

مشاهده‏ى بلم در خواب، بيانگر رسيدن به مقامات بالا است. اگر در خواب بلمى را ميان موج‏هاى بلند دريا سرگردان ديديد، نشانه‏ى آن است كه در امور مالى دچار زيان خواهيد شد. اگر در خواب غرق شدن بلمى را ببينيد كه سرنشينان زيادى دارد، به معناى آن است كه براى نجات دوستتان تلاش بيهوده مى‏كنيد.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)