آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف م >

مشک

 

اگر ديد مشك داشت، دليل كه مردم او را ثنا گويند. اگر بيند بويِ مشك مي شنود، دليل كه نيكوئي با كسي كند كه قدر ان نداند. اگر ديد مشك بر خود مي ماليد، دليل كه با خلق احسان كند.

جابرمغربي گويد: اگر ديد نافه اي از مشك بيرون آورد، دليل كه زني توانگر بخواهد. اگر بيننده عالم بود، دليل كه عملش زياده شود. اگر بازرگان بود مالش زياده شود.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن مشك بر پنج وجه است. اول: زن. دوم: عيش خوش. سوم: كنيزك. چهارم: مال. پنجم: سخن خوش.

 

يوسف نبي عليه السلام گويد:

دیدن مشک هدیه بود

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)