آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف م >

مغز

 

حضرت دانيال گويد: ديدن سر و مغز و استخوان درخواب، دليل بر مالي بود كه ظاهر نباشد. اگر مغز خورد، دليل كه مال را هزينه كند. اگر مغز ديگران ميخورد، دليل كه مال مردم هزينه كند. محمدبن سيرين گويد: اگر بيندمغز سر او بر زمين افتاد، دليل كه مال از دستش برود. اگر ديد مغز را بگرفت و در سر خود نهاد، دليل كه مايه به دست آورد. جابرمغربي گويد: اگر مغز جانوري مي خورد كه گوشت او حلال بود، دليل بر مال حلال است. اگر گوشت او حرام بود، دليل مال حرام است.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن مغز درخواب بر سه وجه است. اول: مال نهاني. دوم: عقل. سوم: بصر.

 

1ـ اگر در خواب مغز خود را ببينيد ، نشانة آن است كه محيط نامطلوب زندگي شما به طرف دوستاني ناباب خواهد كشيد .

2ـ ديدن مغز حيوانات در خواب ، نشانة رنج از بيماريهاي روحي است .

3ـ اگر خواب ببينيد مغزي را مي خوريد ، علامت آن است كه ناگاه دانش و علمي كسب مي كنيد .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)