آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف د >

دزد

 

منوچهر مطيعي تهراني گويد:

دزد در خواب يا دوست است يا مهمان است و يا مسافر و از اين سه خارج نيست. در خواب هاي ما آنچه دزد مي دزدد مهم نيست و هيچ تعبيري ندارد بلکه برداشت ما از ديدن دزد اهميت دارد و تعابير مختلفي به وجود مي آورد. در علم تعبير ترس نيز شادي است. يک صاحب خانه وقتي در خانه خويش با دزد رو به رو شود مي ترسد. اين ترس فطري است و در خواب شادي تعبير مي شود و عينا حالتي است که ما از مشاهده يک دوست فراموش شده ، يک مسافر از راه رسيده يا ديدار يک مهمان عزيز احساس مي کنيم. اگر در خواب ديديد دزدي به خانه شما آمده مهماني براي شما مي رسد يا مسافري مي آيد. اگر مسافري در راه دور نداريد منتظر مهمان نا خوانده باشيد. اگر به شما خبر دادند که دزد آمده از دوستي به شما خبر مي رسد و يا نامه اي دريافت مي کنيد به هر حال در خواب دزد بد نيست بر خلاف بيداري که از دزد متنفريم.

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

دزدیدن پول : مراقب دزدها باشید

 

يوسف نبي عليه السلام گويد:

دیدن دزد فتنه بود

 

مولف گويد:

هميشه وقتي دزد وارد خانه کسي مي شود به دنبال اشياء گرانقيمت مانند طلا واز اين قبيل مي گردد.

در خواب طلا معني غم واندوه دارد پس کسي که اين ها را بدزدد به يقين دوست ما خواهد بود . چون دوست است که از ما غم و ناراحتي را دور مي کند.

 

 

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)