آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ب >

بمب

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

مشاهده‏ى بمب در خواب، بيانگر آن است كه شما با ديگران مشاجراتى انجام خواهيد داد.

 

ليلا برايت مى‏گويد:

اگر در خواب ببينيد كه خودتان در مكانى بمب مى‏گذاريد، به اين‏ معنا است كه در نزديكان شما چند دشمن وجود دارد. اگر خواب ببينيد كه بمبى تركيده است، به اين معنا است كه خطرى شما را تهديد مى‏كند.

 

مولف گويد:

ديدن انفجار بمب توسط هر کسي مي تواند موضوع مهمي باشد در مورد همان شخص که بيان خواهد شد

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)