آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ع >

علف

 

منوچهر مطيعي تهراني گويد:  ديدن علف در خواب اگر سبز و تازه باشد خوب است و اگر خشک و زرد باشد نيکو نيست و غم و رنج و ابتلا و گرفتاري تعبير مي شود. اگر ببينيد علف از زمين مي چينيد خير و خوبي مي يابيد. اگر علف را به عنوان وجين مي چينيد اصلاح مي کنيد و کاري نيک انجام مي دهيد. اگر ببينيد يک بغل علف داريد و سبز و تازه است به طوري که حتي بوي آن را استشمام مي کنيد خوب است و به اندازه آن سود عايدتان مي گردد ولي اگر زرد باشد و خشک خوب نيست. ديدن علفزار در خواب کامروايي است.

لوک اويتنهاو مي گويد :

علف : مراقب کلاهبرداران باشید

بریدن علف : افزون شدن دارائیهایتان

روی علف دراز کشیدن : بیماری

 

1ـ اگر خواب ببينيد علف مي چينيد ، علامت آن است كه از زندگي خود نتيجه اي خيرآميز خواهيد ديد . اگر كشاورزي چنين خوابي ببيند ، علامت آن است كه محصولاتي فراوان برداشت خواهد كرد .

2ـ اگر در خواب مزرعه اي ببينيد كه تازه علفهايش كوتاه شده است ، علامت آن است كه به پيروزي چشم گير دست خواهيد يافت .

3ـ اگر خواب ببينيد علفها را حمل مي كنيد و به انبار غله مي بريد ، نشانة آن است كه بخت و اقبال به شما كمك مي كند تا در كاري منفعت فراوان به دست بياوريد .

4ـ ديدن گاري هاي پراز علف در خواب كه از خيابان مي گذرند ، علامت آن  است كه با افرادي صاحب قدرت و نفوذ ديدار مي كنيد و آنها با رفتار خود باعث شادماني خاطر شما مي شوند .

5ـ اگر خواب ببينيد به حيوانات علف مي دهيد ، نشانة آن است كه با فردي دست دوستي مي دهيد ، و او شما را به مقامي بالاتر مي رساند .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)