آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ک >

کیف

 

منوچهر مطيعي تهراني گويد:

کيف معرف ظرفيتي است که در مقابل مسائل زندگي دارا هستيم و کسي از آن آگاه نيست. يکي ظرفيت مقام و جاه را ندارد . ديگري ظرفيت پول را ندارد و با لاخره کسي هم هست که ظرفت محبت را ندارد و الله اعلم.

 

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)