آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ق >

قوز

 

منوچهر مطيعي تهراني گويد: اگر در خواب ببينيد که قوز درآورده ايد نبايد زياد نگران و متحوش باشيد. قوز داشتن در خواب قابل تفسير است و يک تعبير خاص و معين ندارد. اگر در خواب ببينيد که در پشت خود قوز در آورده ايد و اين قوز سنگيني ندارد و خودتان از داشتن آن ناراحت نيستيد مالي اندوخته به شما مي رسد که زياد است . ولي اگر قوز سنگيني بکند و شما از داشتن آن ناراحت باشيد غم و اندوه است. غمي است که شما را مي آزارد و بر دوشتان سنگيني مي کند. اگر قوز داشته باشيد و در خواب از داشتن آن احساس شرمندگي بکنيد گناهي مرتکب مي شويد که سر زبان ها مي افتيد و به همان علت درباره شما حرف مي زنند و حتي مورد سئوال و مواخذه قرار مي گيريد. اگر در خواب ببينيد که قوز داريد و آن را پنهان مي کنيد در خفا گناهي مرتکب مي شويد. اگر در خواب ببينيد که قوز داريد و قوز شما از لباس بيرون افتاده به طوري که ديده مي شود در حق شما سخن چيني مي کنند و فتنه مي انگيزند و به شما تهمت مي زنند . اگر در خواب ببينيد که روي سينه شما بود از جانب همسرتان يا فرزندتان غمين مي شويد . اگر فرزند نداريد همسرتان شما را مي آزارد و اگر فرزند بزرگ داريد او دردسر ايجاد مي کند.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)